soal pilgan SKI sejarah sebelum nabi hijrah

1.    Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut ... yang bertugas memimpin perang.

a.    ulama
b.    Raja
c.    Amir
d.    Khalifah
e.    penyair

2.    Bangsa Arab Quraisy terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim dalam setahun. Pada musim panas, bangsa Arab Quraisy melakukan perjalanan dagang ke negara ... .

a.    Syam
b.    Yaman
c.    Yastrib
d.    Habsyi
e.    Thaif

3.    Sebelum Islam, bangsa Arab menyakini berhala sebagai perantara kepada Tuhan. Berhala Latta terletak di kota ... .

a.    Madinah
b.    Thaif
c.    Hijaz
d.    Syam
e.    Makkah

4.    Moral bangsa Arab pada masa Jahiliyah sangat rusak, terutama perlakuannya terhadap wanita. Hal yang tidak termasuk perlakuan bangsa Arab Jahiliyah terhadap wanita adalah … .
a.    mengubur bayi perempuan hidup-hidup
b.    melarang wanita menjadi pemimpin
c.    menceraikan istri sesukanya
d.    wanita yang ditinggal mati suami/ayahnya dianggap sebagai warisan
e.    wanita diperlakukan dengan baik
5.    Raja Abrahah merasa iri melihat bangsa Arab berbondong-bondong menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sehingga ia membuat gereja tandingan untuk mengalihkan perhatian bangsa Arab agar menunaikan ibadah haji di sana. Gereja tersebut terletak di kota ... .

a.    Makkah
b.    Madinah
c.    Abwa
d.    Syam
e.    Shan’a

6.    Nabi Muhammad lahir pada tahun yang sama ketika Raja Abrahah menyerang Kakbah. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam al-Qur’an surah … .

a.    Quraisy
b.    Al-Fiil
c.    Al-Ma’un
d.    Al-Ikhlas
e.    Al-Kautsar
7.    Pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Kakbah dipimpin oleh Raja Abrahah. Pasukan bergajah Raja Abrahah yang diserang burung Ababil digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur’an seperti ... .

a.    anai-anai yang bertebaran
b.    daun-daun yang dimakan ulat
c.    kapas yang berterbangan
d.    pohon yang bertumbangan
e.    semut yang berhamburan

8.    Dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi saudaranya dari Bani Najjar, Siti Aminah menderita sakit. Beliau wafat di kota ... .

a.    Thaif
b.    Mesir
c.    Abwa’
d.    Madinah
e.    Makkah

9.    Perhatikan nama-nama berikut!

1)    Qosim
2)    Ummu Kulsum
3)    Asma
4)    Utbah
5)    Abdullah
    Yang termasuk keturunan Rasulullah dengan Siti Khadijah adalah ... .

a.    1, 2, dan 3
b.    1, 3, dan 4
c.    2, 4, dan 5
d.    3, 4 , dan 5
e.    1, 2, dan 5

10.    Bangsa Arab Quraisy sangat pandai dalam membuat syair. Syair pilihan yang digantungkan di dinding Kakbah disebut ... .

a.    Al jazirah
b.    Al mu’allimah   
c.    Al halaqah
d.    Balaghah
e.    Al mu’allaqah

11.    Rasulullah melakukan dakwah di Makkah dalam dua periode, yaitu periode sembunyi-sembunyi (sirr) dan terang-terangan (jahr). Dakwah sembunyi-sembunyi (sirr) berjalan selama ... tahun.

a.    2
b.    3
c.    4
d.    5
e.    6

12.    Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi (sirr) untuk menghindari siksaan kaum kafir Quraisy. Dakwah sembunyi-sembunyi (sirr) berpusat di rumah ... .

a.    Zubair bin Awwam
b.    Arqam bin Abil Arqam
c.    Utsman bin Affan   
d.    Abu Bakar
e.    Abdurrahman bin Auf

13.    ”Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” merupakan terjemah dari surah Al-Alaq ayat ke ... .

a.    1
b.    2
c.    3
d.    4
e.    5

14.    Setelah umat Islam cukup kuat, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan tertulis dalam al-Qur’an surah ... .

a.    Al-Hijr ayat 93
b.    Al-Hijr ayat 94   
c.    Al-Hijr ayat 95
d.    Al-Muddatsir ayat 1-5
e.    Al-Alaq ayat 1-5
15.    Dakwah secara terang-terangan (jahr) terjadi selama 10 tahun. Pada awalnya Rasulullah mengajarkan ketauhidan dengan mengumpulkan masyarakat Makkah di bukit ... .

a.    Marwa
b.    Shafa
c.    Hud
d.    Nur
e.    Tursina

16.    Assabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali membenarkan Islam. Yang termasuk sahabat assabiqunal awwalun dari golongan budak adalah ... .

a.    Ali bin Abi Thalib
b.    Abdurrahman bin Auf   
c.    Bilal bin Rabah
d.    Zaid bin Haritsah
e.    Abu Bakar

17.    Bilal bin Rabah tetap berpegang teguh pada agama Islam, meskipun disiksa oleh tuannya. Nama tuan Bilal bin Rabah adalah ... .

a.    Abu Jahal
b.    Umayyah bin Khalaf
c.    Abu Lahab   
d.    Hamzah bin Abdul Muthalib
e.    Amr bin Hisyam

18.    Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adiknya, Fatimah dan suaminya sedang membaca al-Qur’an. Nama suami Fatimah adalah ... .

a.    Said bin Zaid
b.    Zaid bin Haritsah
c.    Ali bin Abi Thalib
d.    Zubair bin Awwam
e.    Thalhah bin Ubaidillah

19.    Saat ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Siti Khadijah, Nabi Muhammad saw. mengalami kesedihan yang mendalam. Masa ini disebut ... .

a.    ’amul jamaah
b.     ulul azmi
c.    ’amul huzni
d.    uswatun hasanah
e.    muhasabah

20.    Peristiwa isra’ mi’raj merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi dalam waktu yang singkat. Mi’raj secara bahasa artinya ... .

a.    menuju
b.    menyeberang
c.    singgah
d.    naik
e.    turun

1    C    9    E    17    B
2    A    10    E    18    A
3    B    11    B    19    C
4    E    12    B    20    D


0 Response to "soal pilgan SKI sejarah sebelum nabi hijrah "

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.