bani umayyah

21.    Perang Shiffin adalah perang antara....
a.    pihak Ali bin Abi Thalib dengan mu’awiyah
b.    pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah
c.    pihak Ali bin Abi Thalib dengan kafir Quroisy
d.    pihak Aisyah dengan Mu’awiyah
e.    semua jawaban salah
22.    Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama…..

a.    80 tahun
b.    90 tahun
c.    100 tahun
d.    110 tahun
e.    120 tahun
23.    Khalifah bani Umayyah yang sangat adil dan bijaksana adalah.…

a.    Al-Walid bin Abdul Malik
b.    Yazin bin Muawiyah
c.    Umar bin Abdul Aziz
d.    Muawiyah bin Abi Sufyan
e.    Abdul Malik bin Marwan

24.    Bani Abbasiyah didirikan oleh…..

a.    Muawiyah bin Abi Sufyan
b.    Ibnu Abbas
c.    Abu Ja’far Al-Manshur
d.    Abu Abbas As Shafa
e.    Harun Ar-Rosyid

25.    Pusat pemerintahan Bani Abbasiyah adalah.....

a.    Makkah
b.    Madinah
c.    Baghdad
d.    Byzantium
e.    Damaskus

26.    Pusat pemerintahan Bani Umayyah adalah....

a.    Malatia
b.    Coppadacia
c.    Baghdad
d.    Byzantium
e.    Damaskus

27.    Baitul Hikmah  pada masa Bani Abbasiyah, dibangun oleh khalifah....

a.    Harun Al-Rosyid    
b.    Abu Ja’far Al-Manshur
c.    Abdullah Al-Makmun
d.    Abu Abbas As-Shafa
e.    Al-Amin

28.    Penyair yang terkenal pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah....

a.    Ibnu Sina
b.    Ibnu Majah
c.    Abu Nawas
d.    Abu Yunus
e.    Abu Isma’il

29.    Berikut yang bukan nama Ulama’ hadits yang terkenal adalah....

a.    Abu Dawud   
b.    Ibnu Majah
c.    An-Nasa’i
d.    Muslim
e.    Syafi’i

30.    Filosof muslim yang ahli di bidang kedokteran pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah…….

a.    Al-Khawarizmi
b.    Al-kindi
c.    Al-Farabi
d.    Al-Ghazali
e.    Ibn Rusy

31.    Filosof  muslim yang ahli di bidang fiqih dan pengarang kitab Al-Umm adalah Imam....

a.    Ghozali
b.    Hambali
c.    Syafi’i
d.    Maliki
e.    Ibnu Rusy

32.    Ulama’ besar pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang diberi gelar Hujjatul Islam adalah….

a.    Imam Bukhori
b.    Imam Muslim
c.    Imam Ghozali
d.    Imam Turmudzi
e.    Imam Abu Dawud

33.    Daula Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kholifah ....

a.    Abu Abbas As Shofa
b.    Abu Ja’far Al Maanshur
c.    Muhammad Al-Mahdi      
d.    Harun Al-Rasyid   
e.    Musa Al-Hadi

34.    Kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Bani Abbasiyah ialah....

a.    Teheran
b.    Baghdad
c.    Damaskus
d.    Istanbul
e.    Syam

35.    Pada masa kekuasaan Bani Umayyah organisasi pemerintahan yang mengurusi bidang politik disebut....

a.    An-Nizam al-Idary
b.    An-Nizam as Siyasi
c.    An-Nizam al-Mali
d.    An-Nizam al-Harbi
e.    An-Nizam Al-Qadi


0 Response to "bani umayyah"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.