soal pai ukk ski uts sejarh islam dan jawab

1.    Pada tahun 661 M terjadi peristiwa ‘Amul jama’ah yaitu penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali  ibni Abi Thalib kepada Dinasti Umaiyah yang didirikan oleh ....       

a.    Abul Abbas As Saffah
b.    Umayyah bin Abi waqos    
c.    Walid bin Abdul Malik
d.    Muawiyah bin Abi Sufyan
e.    Umar bin Abdul Aziz
2.    Peristiwa yang melatar-belakakangi berdirinya Dinasti Umaiyah diantaranya ....       

a.    Terjadinya perang Siffin
b.    Wafatnya Ali bin Abi Tholib
c.    peristiwa Tahkim
d.    Peristiwa ‘Amul jama’ah
e.    Terjadinya perang salib

3.    Pada masa dinasti Umaiyah Ilmu tafsir dan tafsir Al-Qur’an mulai berkembang dengan pesat, sejak priode klasik ,salah satunya adalah tafsir bir ro’yi yaitu metode tafsir yang berdasarkan pada ....

a.    penafsiran akal pikiran jernih  
b.    Al-Qur’an dan Hadis
c.    Al-Qur’an dan Qiyas
d.    sumber-sumber hukum Islam
e.    penafsiran secara bebas dan terbuka

4.    Salah satu faktor kemunduran Bani Umaiyyah adalah terjadinya konflik- konflik politik dimasa Ali ibni Abi tholib, sehingga menimbulkan ....
a.    banyaknya rakyat memilih untuk bersifat apatis
b.    banyaknya oposisi terutama kalangan Syi’ah dan Khawarij yang menguras perhatian pemerintah
c.    banyaknya organisasi non pemerintah yang tumbuh dan berkembang dengan baik
d.    adanya  unsur unsur non muslim yang masuk dengan mudah
e.    kurangnya kontrol pemerintah kepada rakyat
5.    Salah satu penguasa Bani Umaiyyah yang dijuluki khulafaur Rosyidin ke lima adalah ....

a.    Hisyam bin Abdul Malik
b.    Muawiyyah bin Abi Sufyan
c.    Abdul Malik bin Marwan  
d.    Umar bin Abdul Aziz
e.    Al-Walid bin Abdul Malik

6.    Abdulah As Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dijuluki Abul‘Abbas As Saffah,  beliau merupakan ....
a.    penguasa dinasti Abbasyiyah yang mencapai masa keemasan
b.    pendiri dinasti Abbasyiyah
c.    pendukung setia pemerintah
d.    simpatisan Abbasiyah
e.    pejabat pemerintah
7.    Keteladanan yang dapat kita ambil dari perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah, adalah ....
a.    mempelajari ilmu pengetahuan yang dipelajari di masa Daulah Abbasiyah
b.    mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari dahulu hingga sekarang
c.    mempelajari dan mengembangkan diri dalam segala ilmu pengetahuan
d.    mengikuti perkembangan budaya sesuai zaman tanpa memfilternya
e.    mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak sendiri    
8.    Berdirinya dilatar belakangi dengan konflik  politik
1.    sistem pergantian khalifah yang tidak jelas
2.    pertentangan  antar suku dan bangsa
3.    sikap hidup mewah di lingkungan istana
4.    munculnya kekuatan baru dari kaum kristiani
Beberapa faktor yang menjadikan sebab kemunduran dinasti Umaiyah adalah ....

a.    1, 2 dan 3
b.    1, 2 dan 4
c.    1, 2 dan 5
d.    2, 3 dan 4
e.    2, 4 dan 5

9.    Kemakmuran dan kesejatraan masyarakat Abbasiyah mampu mencapai tingkat tertinggi pada periode  pertama karena menerapkan system yang dipakai Rasulullah dan Khulafaur Rosyidin , salah satunya Khalifah Abbasiyah merupakan ....

a.    pemimpin agama
b.    pemimpin Negara
c.    pemimpin Negara dan pemimpin agama
d.    orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat
e.    orang-orang yang beriman dan maksum                 
10.    Dinasti Abbasiyah mampu mencapai masa kejayaan dengan berkembangnya  ilmu pengetahuan dan tehnologi serta didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusatriset ilmu pengetahuan dan diskusi keislaman, yang didirikan oleh khalifah ....

a.    Abu Abbas As Saffah
b.    Abu ja’far Al Mansur 
c.    Al Amin bin Harun Al Rasyid 
d.    Harun Al Rasyid
e.    Al Makmun

11.    Gerakan Qaramithah adalah gerakan untuk menentang kekuasaan khalifah ....

a.    Imam bin Muhammad
b.    Muhammad bin Hanbal
c.    Abu Yazid Al Bustami 
d.    Al Mu’tamid
e.    Rasyid Al Ridla

12.    Kelompok pemberontak Qaramithah berhasil mendirikan sebuah wilayah merdeka di ....

a.    Teluk Persia
b.    Teluk Syiria
c.    Teluk    
d.    Makkah dan Madinah 
e.    Teluk Syiria dan Palestina

13.    Ibu Kota kekuasaan daulah Abbasyiyah adalah….

a.    Persia
b.    Cairo
c.    Khairawan
d.    Baghdad
e.    Damaskus

14.    Dimasa kekuasaan Bani Abbasyiyah diangkat wazir (perdana mentri)yang diberi kuasa penuh untuk  untuk memimpin pemerintahan yaitu ....

a.    wizaratut tanfiz
b.    wizaratut jundi
c.    wizaratut diyah 
d.    wizaratut nafaqat
e.    wizaratut tafwidh   

15.    Daulah Abbasyiyah didirikan pada tahin ...

a.    655 H/ 749 M      
b.    656 H/ 750 M
c.    657 H/ 751 M 
d.    658 H / 752 M
e.    659  H / 753 M


1. D
2. E
3. A
4. B                                           
5 .D
6. B
7. C
8. B
9. C
10. B
11. D
12. A
13. D
14. A
15. B


0 Response to "soal pai ukk ski uts sejarh islam dan jawab"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.